ponedelnik
vtornik
srqda
chetv
petyk
sabota

Напишете ключови фрази